وایسا دنیا...

دنیا چجور جاییه...

» دنیای بچه ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» ۱۳٩٢/٥/٢۳ :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» یک حرف ساده :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» حماقتـــ؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» پریدن :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» توجه...توجه...توجه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» تو رو... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» جهنمــــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» بس کن... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» خیانت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» یه احساسی به تو دارم... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» فراموش نخواهم کرد... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» جالبه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» افسوس :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» دریا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» از تن نه از دین :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» دل من... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» بهانه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» مثل ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» بوی گل :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» فراموش :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» دوستم نداردـــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» رنگین کمان من :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» ابر و دریا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» موفق؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» آروم آروم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» شاید... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» منتظر... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» چتر... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» لمس کن... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» خـــــدا خـــدا خدا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» باورـــــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» مثل خدا.. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» اندیشه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» زمان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» سهم من :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» فروغ فرخزاد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» مترسک :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» خدایا؛ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» تنهایی؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» گمم نکن... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» وقف... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» گنجشک!!! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» در گوشم گفت... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» منــــــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» خدا؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» کوچه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» HELLO :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱