وایسا دنیا...

دنیا چجور جاییه...

سخنان شیرین

        آن کس که سکوت کند نجات می یابد.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


+نوشته شده در ساعت توسط مدیر