پریدن

چه ساده لوحانه ...

بال بال زدن هایت میان بازوانم را باور کرده بودم

 نمی دانستم ...
 تمرینِ پریدن به هوای دیگریست
...
 

/ 0 نظر / 21 بازدید