حماقتـــ؟؟؟

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدیهایی که در حقم میکنی…
هنوز…

دوست دارم
.
.
.
/ 1 نظر / 23 بازدید
bardiya

صــبر هيـــچ وقــــت انتــخاب نــيســت اجبــار اســت...اجــبـــار.. مـــن از يــــــــــــادت نمـيکاهـــم تــــــــــــو را هر لحظه چــــــــــــون احساس نيــــــــــــما چــــــــــــشم در راهــــــــــــم…