منــــــــ

خطــا از مـن اسـت می دانمــ
از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امـ “ ایــاک نــعبد ” 

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده امـ 

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امــ ” ایــاکَ نستَعیـن "

امــا بــه دیگران همــ تـکیــه کــرده امـ 
امـا رهایـمــ نـکـن 

بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگمــ بـــه انـدازه ی تـمامــ روزهـای نـبودنـمــ 

...

/ 0 نظر / 12 بازدید