خیانت

احساسی غریب

به فکرش بودم

به فکرم نبود

واااااااااااای...

آوار روی سرم بود

لحظه ای که دستانش در دستان او بود

سکوت کردم

تموم وجودم تو بودی

نبودی کنارم

آه...

اشکهایم

بغضهایم

گریه هایم

ناله هایم

وفادارتر از تو به من

پناهم خدایم

 

/ 0 نظر / 12 بازدید